ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ліцею

Володимир Яслик

ПРАВИЛА

поведінки здобувачів освіти

в Богородчанському ліцеї №2

 

    Відповідно до ст. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту», учень –особа, зарахована до закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, яка здобуває у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту.

        Статус учнів як учасників освітнього процесу у ЗЗСО, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

-   навчання упродовж життя та академічну мобільність;

-  індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-   якісні освітні послуги;

-  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-   відзначення успіхів у своїй діяльності;

-  свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-    безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-    повагу людської гідності;

-   захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-   користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-  доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-  інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

-    виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я навколишніх, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

  • допускати прояви грубості, вульгарності;

  • палити у приміщеннях і на території закладу освіти;

  • використовувати петарди;

  • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

  • псувати державне, громадське та особисте майно;

  • залишати територію ліцею ( без дозволу вчителя) під час освітнього процесу впродовж дня.

Загальні правила поведінки здобувачів освіти

1. Дисципліна і порядок у закладі освіти підтримуються на основі поваги людської гідності здобувачів освіти, педагогів та інших працівників ліцею, сприяють безпечним умовам навчання та праці, комфортній міжособистісній взаємодії, дотриманню прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

2. Насильство, булінг (цькування) є неприпустимими формами поведінки у закладі освіти та за його межами. Здобувачі освіти зобов’язані поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

3. Права й обов’язки здобувачів освіти визначаються Статутом Богородчанського ліцею №2, іншими передбаченими Статутом локальними актами.

4. Здобувачі освіти повинні виконувати Статут Богородчанського ліцею №2, сумлінно вчитися, дбайливо ставитися до майна, поважати честь і гідність інших учнів та працівників школи й дотримуватися внутрішнього розпорядку:

- дотримуватися розкладу навчальних та гурткових занять, факультативів;

- приходити до закладу освіти завчасу (15-20 хв) до початку занять в одязі, близькому до ділового стилю, знімати в гардеробі верхній одяг, перевзуватися у змінне взуття, займати своє робоче місце й готувати все необхідне навчальне приладдя до навчального заняття за розкладом;

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності , та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- у період адаптивного карантину дотримуватися усіх вимог, визначених чинними документами стосовно організації роботи закладу освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема використовувати засоби індивідуального захисту (респіратори / захисні маски, що закривають ніс та рот), окрім учнів 1-4 класів, здійснювати рух у приміщенні ліцею відповідно до розроблених маршрутів, дотримуватися дистанції мінімум 1,5 м в приміщеннях ліцею (зокрема в їдальні) та норм щодо санітарної обробки рук тощо;

- дотримуватись чистоти та порядку в приміщеннях ліцею (класних кабінетах, їдальні, гардеробах, вбиральнях та ін.) й території, яка до нього прилягає;

- берегти будівлю , обладнання, майно ліцею;

- дбайливо ставитися до результатів праці інших людей;

- приділяти належну увагу своєму здоров’ю й здоров’ю навколишніх, турбуватись про здоров`я і безпеку власного життя, своїх товаришів, займатися фізичною культурою і спортом;

- брати посильну участь у колективних творчих заходах класу й ліцею.

5. Не дозволяється приносити на територію ліцею з будь-якою метою й використовувати в будь-який спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, наркотичні та нікотиновмісні речовини й отрути.

6. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри та класних керівників (з попереднім узгодженням з батьками ) залишати територію ліцею під час освітнього процесу.

7. Вийти з ліцею можна, лише пред’явивши черговому записку від педагога чи медичного працівника .

8. У разі пропуску навчальних занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити класному керівникові пояснювальну записку від батьків (осіб, які їх замінюють) про причини відсутності на заняттях або надати довідку з медичної установи.

9. Здобувач освіти повинен проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших.

10. Поза ліцеєм здобувачі освіти поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь і гідність, а також репутацію ліцею.

11. Здобувачі освіти бережуть майно, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території ліцею. У разі заподіяння здобувачем освіти умисного пошкодження майна ліцею його батьки ( особи, які їх замінюють) відшкодовують завдану шкоду.

12. Учням у всіх випадках слід з повагою ставитись до чужої власності. Книги, одяг та інші особисті речі, що розміщені на території ліцею, належать їх власникам.

13. Учням, які знайшли втрачені або забуті (на їхню думку) речі, пропонується передати знайдене в приймальню ліцею. Адміністрація повідомить здобувачів освіти та педагогів про загублені речі.

14. До учнів, які привласнили чужі особисті речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. Фізична конфронтація, залякування й знущання є неприпустимими формами поведінки. Заклад освіти категорично засуджує подібні спроби приниження, підпорядкування або маніпулювання людьми.

15. На уроках не дозволяється вживати їжу чи напої (за винятком води), користуватися мобільним телефоном (грати, розмовляти, включати звук дзвінка) та навушниками. Використовувати мобільний телефон на навчальному занятті можна з дозволу вчителя для виконання завдань онлайн та при необхідності зв’язку із батьками (або особами, що їх заміняють).

16. Учень зобов’язаний мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, посібники, інструменти, письмове приладдя, виконувати класні роботи та домашні завдання.

Поведінка на навчальних заняттях

1. Здобувач освіти зобов’язаний не спізнюватися на урок. Коли педагог входить до класу, учні вітаються з ним.

2. Кожен учитель визначає правила поведінки учнів на своїх заняттях. Ці правила не повинні принижувати гідність учня й суперечити Статуту ліцею.

3. Під час занять здобувачі освіти не повинні розмовляти на сторонні теми, відволікатися самим й відволікати однокласників від занять сторонніми бесідами, іграми та іншими діями, що не стосуються уроку, бо вони цим порушують права інших на здобуття необхідних знань.

4. Якщо під час заняття здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен спитати дозволу педагога.

5. Якщо здобувач освіти хоче поставити запитання вчителю або відповісти на його запитання, підносить руку.

6. Під час навчального заняття або після його завершення здобувач освіти має право ставити запитання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

7. Здобувач освіти має право відстоювати свої переконання і погляди під час обговорення різних суперечливих і неоднозначних питань, дотримуючись коректної форми.

8. На заняттях учні мають право користуватися шкільним інвентарем, ставитися до нього дбайливо й акуратно, після занять повертати його вчителеві.

Поведінка здобувачів освіти до початку, на перервах

і після закінчення занять

1. Під час перерви учень зобов’язаний:

- навести чистоту й порядок на своєму робочому місці;

- на прохання вчителя вийти з класу;

- виконувати вимоги чергового вчителя.

2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити на свій розсуд, проте не заважати іншим.

3. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно пересуватися школою ( у час адаптивного карантину – згідно з визначеними маршрутами руху та із дотриманням дистанції), окрім тих місць, де їм заборонено перебувати з метою безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторія).

4. Здобувачі освіти звертаються до класного керівника, педагогів, психологічної служби та адміністрації закладу освіти по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Учням ліцею забороняється:

1. Під час перерви задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму категорично забороняється залишати територію освітнього закладу під час освітнього процесу, бігати (у т.ч. сходами), штовхатися, кидатися предметами, застосовувати фізичну силу, самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях, перебувати в місцях, непристосованих для ігор чи відпочинку на перервах.

2. Вживати непристойні висловлювання й жести, галасувати, заважати відпочивати іншим.

4. Виходити з приміщення ліцею (під час проведення освітнього процесу) без дозволу класного керівника чи іншого педагога або медсестри.

5. Курити чи вживати шкідливі речовини на території ліцею.

6. Приносити зброю (у т.ч. ножі), вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, цигарки, наркотики та інші одурманювальні засоби.

8. Запізнюватися на заняття без поважної причини або без завчасного інформування батьками класного керівника.

9. Вчиняти залякування, знущання, приниження особистості, дискримінацію за національною, релігійною чи іншою ознаками на адресу всіх учасників освітнього процесу.

Адміністрація ліцею

Актуально

 0

12

11121

 ОІППО 

 

 bienestar emocional facebook

safe imцage

 safe iрmage

зображення viber 2023-03-10 14-46-11-819

 89924896 1114675762210805 8971566689929920512 o

safe iсmage

 

11

 

safe image

1111