Технологія реалізації

Технологія реалізації стратегії системних змін

     І етап. Концептуальне проектування стратегії розвитку закладу освіти – концепція інноваційного розвитку Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.
      ІІ етап. Стратегічне планування і реалізація змін – комплексна програма розвитку «Школи розвитку та самовизначення» та відповідні цільові програми.
     Цільова програма «Вчись вчитись» - забезпечення формування компетентності навчатися протягом всього життя, вироблення раціональних навиків роботи з різними джерелами інформації та вміння застосувати їх в кожній конкретній ситуації; розвиток здібностей та обдарованості дітей.
     Цільова програма «Будьмо здорові - створення організаційно-педагогічних умов здоров’язбереження учнів та вчителів, виховання учнів у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я, формування життєвих компетентпностей та свідомої мотивації здорового способу життя.
    Цільова програма «Знайди себе» - підвищення ефективності системи профорієнтаційної роботи щодо свідомого вибору учнями майбутньої професії та успішної адаптації їх в соціальному середовищі на основі пізнання і розвитку природних задатків і здібностей та задоволення запитів школярів.
    ІІІ етап. Тактичне планування і реалізація змін – річний план роботи навчального закладу та плани роботи структурних підрозділів (плани виховної, методичної роботи, методичних об’єднань, творчих груп тощо).
   ІV етап. Оперативне планування і реалізація змін – тижневі плани роботи адміністрації, індивідуальні плани роботи вчителів, класних керівників, вихователів груп продовженого дня.
   V етап. Поточне планування і реалізація змін – плани засідань педагогічної ради, проведення методичних декад, педагогічних читань, психолого-педагогічного семінару, уроків, виховних заходів тощо.

Концептуальна модель

Концептуальна модель інноваційного розвитку 

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2

«ШКОЛИ РОЗВИТКУ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ»

Безымянный

     МІСІЯ ШКОЛИ: Допомогти школяреві пізнати світі знайти себе в ньому.

    КРЕДО (провідна педагогічна ідея): У кожній дитині побачити ту Божу загадку, яку вихователь завдяки мистецтву виховання, пройнятого любов‘ю, має  вирішувати доти, поки ця дитина знайде себе.

   ФУНКЦІЇ:  Функції шкільного менеджменту:планування та прийняття рішень, організація виконання прийнятих рішень і планів, контроль, аналіз взаємодії освітніх процесів.

Функції менеджменту інновацій: бачення стратегії та розвитку, керівництво та моніторинг освітнього процесу, мотивація та управління персоналом, управління розвитком та фінансами, внутрішня та зовнішні комунікації.

    МЕТА - розвиток і саморозвиток особистості дитини через здійснення морального, фізичного, інтелектуального, духовного, художньо-естетичного формування громадянина України, члена демократичного суспільства, що визнає освіченість, культуру, вихованість найвищими цінностями соціального прогресу, здатна через самопізнання й самовизначення знайти себе і своє місце в суспільстві й самореалізуватись.

 ЗАВДАННЯ: 

     1.Задовільнити потреби дітей шкільного віку мікрорайону школи в одержанні якісної освіти,  розвитку індивідуальних пізнавальних  інтересів та запитів.

     2.Забезпечити різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей та обдарованості через запровадження особисто діяльнісного, компетентнісного синергетичного та системного підходів, здійснення науково методичного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу.

     3.Формувати у школярів бажання і вміння вчитися, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж усього життя, виробляти уміння практичного і творчого застосування здобутих знань.

     4.Формувати ключові та предметні компетентності, ціннісні орієнтації особистості школяра як людини, громадянина і патріота України.

     5.Створити належні умови для збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я школярів.

   6.Виховати особистість школяра, здатну до самопізнання, життєвого та професійного самовизначення, саморозвитку та самореалізації.

     7.Забезпечити психологічний супровід та моніторинг розвитку особистості школяра.

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ШКОЛИ:

- принцип демократизації - відхід від авторитарного стилю навчання і виховання, співробітництво педагогів і учнів на основі суб'єкт-суб'єктних взаємин, що сприяють формуванню демократичної культури особистості;

-  принцип гуманізації - сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, на реалізацію фізичних, психічних, соціальних і духовних потенцій;

принцип творчої діяльності, самодіяльності та самостійності - школа сприяє самопізнанню природних задатків кожної дитини, максимально розвиває її самостійність у пошуку істини шляхом залучення до різних видів діяльності; узгоджена з віком самостійна пошуково-творча діяльність сприяє підвищенню мотивації навчання, розвитку інтелекту, максимальному розкриттю здібностей;

- принцип диференціації та індивідуалізації - урахування рівнів психічного, фізичного, духовного, інтелектуального і соціального розвитку учнів, їхньої суспільної активності; побудова на цій основі профільних навчальних планів, групових та індивідуальних програм розвитку, стимулювання пізнавальної, комунікативної, орієнтовано ціннісної активності дітей, їхнього саморозвитку;

- принцип варіативності - створення умов для побудови гнучких навчальних планів, добору програм, підручників, забезпечення можливості багатьох каналів здобування освіти;

- принцип практичної спрямованості освіти - максимальне наближення теоретичних знань до практичного їх застосування в майбутній професійній діяльності та повсякденному житті.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

     Для учнів: забезпечення досягнення належного рівня якості загальної середньої освіти, створення умов для самопізнання та саморозвитку особистості, формування готовності до життєвого самовизначення та свідомого вибору професії.

     Для батьків: усвідомлення природних задатків своїх дітей, активна участь у їх шкільному житті, вміння допомогти дітям у виборі життєвої траєкторії.

   Для вчителів: створення умов для саморегулювання професійної діяльності, самореалізації у професійній роботі, надання якісних освітніх послуг.

    Для дирекції: оптимізація управлінської діяльності, формування творчого педагогічного колективу однодумців, здатних до пошуку оптимальних шляхів реалізації основних завдань школи в умовах реформування системи освіти та конкурентності освітнього середовища.

Актуально

 0

12

11121

 ОІППО 

 

 bienestar emocional facebook

safe imцage

 safe iрmage

зображення viber 2023-03-10 14-46-11-819

 89924896 1114675762210805 8971566689929920512 o

safe iсmage

 

11

 

safe image

1111