Рішення педагогічної ради                                                      Наказ  від 31. 08.2018р № 71-17

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2                                           Богородчанської ЗОШ І-ІІІст.№2

Протокол  від 31. 08. 2018р. №24                    

 Директор школи                                                                        У.М.Битківська   

Освітня програма

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Богородчанської районної ради Івано- Франківської області

ІІІ ступеня

  10 клас

Освітня програма Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст..2 ІІІ ступеня (профільна середня освіта) створена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України«Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

            Освітня програма ЗОШ І-ІІІ ст. №2 профільної середньої освіти ( 10 клас) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану для 10-го класу (таблиці2,3,1);

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, затверджених наказами МОН України від 23.10.2017 року №1407 та від 24.11.2017 року №1539 ; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»

-. рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-го класу – 1330 годин/навчальний рік,

для 11-го класу – 1330 годин/навчальний рік.

Навчальний план для 10 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план школи для 10 класу складено на основі таблиці

2,3 та вибором предмета «Історія: Україна і світ»(експериментальний інтегрований курс) з таблиці 1 . Організація освітнього процесу включає базові окремі предмети суспільно- гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами , що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учнями 10-го класу обрано два предмети , а саме 1 година – «Інформатика» та 2 години «Мистецтво».

Частина годин навчального плану призначена для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано школою , виходячи з інтересів та вибору здобувачів освіти та врахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Зміст навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети (українська та англійська мови). Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;

Залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, використано для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів ( курс «Захист Вітчизни», математика )

Рішення про розподіл годин для формування профілю навчання прийнято на засіданні педагогічної ради..

З метою уникнення півгодинного чи одногодинного тижневого вивчення певного предмета або курсу Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 може планувати його вивчення концентровано (впродовж чверті, семестру, навчального року).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний плани зорієнтований на роботу основної школи за

5-денним навчальним тижнем.

Навчальний план

для 10 класу

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

на 2018-2019 н.р.

Предмети

 

Кількість годин на тиждень

Базові предмети

 

1.

Українська мова (профільний)

4

2.

Українська література

2

3.

Зарубіжна література

1

4.

Іноземна (англійська) мова (профільний)

5

5.

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)

3

6.

Громадянська освіта

2

7.

Математика

3+0,5

8.

Біологія і екологія

2

9.

Географія

1,5

10

Фізика і астрономія

3

11

Хімія

1,5

12

Фізична культура

3

13

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково- обов’язкові предмети

3

1.

Інформатика

1

2.

Мистецтво

2

Разом

36

Додаткові години на профільні предмети,

окремі базові предмети, спеціальні курси,

факультативні курси та індивідуальні заняття

8

 

1.

Захист Вітчизни

0,5

2.

Українська мова / література

1

3.

Математика

0,5

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Всього фінансовано

38

   Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лініїє засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

            Навчання за наскрізними лініямиреалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються міжпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

 Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 Логічна послідовність вивчення предметіврозкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

-формування компетентностей;

-розвитку компетентностей;

-перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-корекції основних компетентностей; 

-комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей ,крім уроку , проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Співбесіда проводиться тільки у формі індивідуальної бесіди, з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

            Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 Передбачені результати профільної середньої освіти

Освітня програма 10 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 профільної середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми школи профільної середньої освіти повинна забезпечити формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя та інших компетентностей передбачених стандартом освіти. 

Освітня програма

Богородчанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2

Богородчанської районної ради ради Івано- Франкаівської області

ІІІ ступеня

11клас 

    Освітня програма Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ІІІ ступеня (11 клас) створена на основі Типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма визначає:

-загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в навчальному плані, розробленому відповідно до (таблиць 2.3-очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 26; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11-х класів складає 1330 годин/навчальний рік.. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані .

 Навчальним планом старшої школи (11 клас) передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

            Години варіативної складової передбачаються на:

упровадження курсів за вибором:

 - християнська етика в 11класі –0,5 год.

індивідуальні заняття:

- математика-11А,Б класи – по 0,5 год

- фізика - 11А,Б класи – по 0,5год.;

факультативні заняття:

- «Видатні постаті України»: 11А,Б кл.,– по 1 год..

(Програма курсу «Визначні постаті України», авт. І.Гирич. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. ч. ІІ.)

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказів МОН України від 20.02.2002 за № 128 та від 26.05.2008 р. за № 461.На групи діляться учні 11-А,Б класів для вивчення інформатики, «Захисту Вітчизни» 11АБ класи – об»єднаються в групи хлопців і дівчат при проведенні уроків трудового навчання та фізкультури.

Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план старшої школи (11 клас) реалізує зміст освіти і передбачає вивченняь всіх базових предметів на академічному рівні . 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів,затвердженихнаказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальний план

для 11-х класів

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

на 2018-2019 н.р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11-класів

 

Інваріантна складова

1.

Українська мова

2

 

2.

Українська література

2+1

 

3.

Зарубіжна література

2

 

5.

Англійська мова

3,5

 

5.

Алгебра

3+0,5

 

6.

Геометрія

2

 

7.

Інформатика

2

 

9.

Історія України

1,5+0,5

 

10.

Всесвітня історія

1

 

12.

Людина і світ

0,5

 

13.

Біологія

1,5

 

13.

Екологія

0,5

 

15.

Економіка

1

 

16.

Фізика

3

 

17.

Астрономія

0,5

 

18.

Хімія

2

 

19.

Художня культура

0,5

 

20.

Фізична культура

2

 

21.

Трудове навчання

1

 

22.

Захист Вітчизни

1,5

 

Разом

35

 
 

Варіативна складова

Всього годин

5

 

Гранично допустиме навантаження на учня

33

 

Додаткові години, індивідуальні заняття та факультативні курси

1.

Математика ( індивідуальне заняття

0,5

 

2

Фізика (індивідуальне заняття.)

0,5

 

5.

Християнська етика (факультатив)

0,5

 

6.

Захист Вітчизни ( додаткова год.)

0,5

 

7.

«Видатні постаті України» (факультатив)

1

 

Всього фінансовано

38

 
             

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Перелік освітніх галузей

.Освітню програму укладено відповідно до Типової освітньої програми за такими освітніми галузями:

Мови і літератури індивідуальне заняття

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

            Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

    З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей ,крім уроку , проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей , крім уроку, може здійснюватися у формі співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Співбесіда проводиться тільки у формі індивідуальної бесіди з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму,підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якостіосвіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програмапередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

  

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook