Рішення педагогічної ради                             Наказ  від 31. 08.2018р № 71-17

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2             Богородчанської ЗОШ І-ІІІст.№2

Протокол  від 31. 08. 2018р. №24                    

 Директор школи                                                     У.М.Битківська   

                    

Освітня програма

Богорордчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Богородчанської  районної ради Івано-Франківської області

І ступеня (1 класи)

Освітня програма Богородчанської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2 І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі Типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти  Богородчанської  ЗОШ  І- ІІІ ст.. № 2   окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти

.Освітня програма визначає:

-загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за  Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. та програмою науково- педагогічного проекту «Інтелект України»);

- очікувані результати навчання учнів  подані в рамках навчальної програми відповідно до кожної змістової лінії;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

     Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає

 805  годин/навчальний рік:

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

     Навчальний  план    на 2018/2019    навчальний   рік   складено:

-  для 1-А класу – за типовим навчальним планом початкової школи науково- педагогічного проекту «Інтелект України», затвердженого 24. 05. 2018 р. листом МОН № 01-22/ 322;

-    для 1- Б,В  класів – за  типовою освітньою та навчальною  програмою для 1-2 класі  ЗЗСО, розробленими   під   керівництвом О.Я. Савченко,  затвердженими  наказом МОН України    від 21. 03.2018 року №268 .

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні,та варіативну складову.

   У школі  передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання.

Навчальний план  конкретизує варіативну складову, враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів.

Освітню програму Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 БогородчанськоЇ   районної  ради Івано- Франківської області для І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями:

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти».

Математична галузь(математика) ставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовнийперелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення.   Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу таставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за метурозвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізація упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за метувсебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова  

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

    -в1-А класі- на вивчення англійської мови;

    -в 1-Б, В класах- на індивідуальні заняття з «Навчання грамоти» .

Освітня  програма  має корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту ( до 30 учнів у одному класі) .

Навчальний план зорієнтований Богороччанської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 розрахований  на роботу початкової школи за 5-денним навчальними планами. 

Навчальний план     для 1–А  класу

( за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»)

Богородчанської ЗОШ  І-ІІІ ст. №2

на 2018-2019 н.р.

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1.

Інваріантна  складова

 
 

Мовно-літературна

Українська мова

6

Іншомовна освіта

Англійська   мова

2+1

Математична

Математика

3

мовно- літературна

Інтегрований курс

«Я досліджую   світ»

8

математична

  природнича

  соціальна   і

 здоровязбережувальна

громадянська та історична

мистецька

технологічна

фізкультурна

Мистецька

 мистецтво

1

Фізкультурна

фізкультура

2

Разом:

 

22

2.

Варіативна  складова

 
 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей:

 
 

--

Сумарне навантаження

23

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

3.

Всього фінансується

23

 

Навчальний план      для 1-Б, 1-В  класів

 Богородчанської ЗОШ  І-ІІІ ст. №2

 на 2018-2019 н.р. 

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1.

Інваріантна  складова

 
 

Мовно-літературна

Інтегрований курс «Навчання грамоти»

7

 

Англійська   мова

2

Математична

Математика

4

Природнича

Інтегрований курс «Я пізнаю світ»

2

Здоров’язбережувальна

 Основи здоров’я

1

Технологічна

Трудове навчання

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом:

 

22

2.

Варіативна  складова

 
 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей:

 

Індивідуальне заняття «Навчання грамоти»

1

Сумарне навантаження

23

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

3.

Всього фінансується

23

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель  у рамках  кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової  середньої освіти.

 Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

 Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

- різні типи уроку,

- екскурсії,віртуальні подорожі,

- спектаклі,

- квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

    Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачівздійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

  Навчальні досягнення здобувачів у 1-х класах підлягають вербальному,   формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-якість проведення навчальних занять;

-моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освітиЗОШ № 2 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

 

Освітня програма

Богородчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

 Богородчанської районної ради  Івано- Франківської області

І ступеня (2-4 класи)

Освітня програма  ЗОШ №2  І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 2   окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом .

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «затверджено Міністерством освіти і науки України» ;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.
        Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і       можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.       
       Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік:
     для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,
     для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,
     для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік
     Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у  навчальному  плані  Богородчанської ЗОШ 1-ІІІ ст.. №2  ( І ступеня )
          Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. .
  Складений  на   основі типового  навчального плану  робочий навчальний план Богородчанської   ЗОШ 1-ІІІ ст.. № 2  з конкретизує варіативну складову, враховуючи  індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти з    забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.
       Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».
      Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через  однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».
      Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».
       Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами«Основи здоров'я» та «Фізична культура».
      Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».
        Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».
      Поділ класів на групи  буде здійснюватися  при вивченні- в 2-4 класах інформатики,  в 3-А,Б  класах - при вивченні української та англійської мов, відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №    
      При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.
         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
           Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
           Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура»  школа формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної баз, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.
        Навчальний  план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. 

Навчальний план        для 2-4 класів

 

Навчальні предмети

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

4-В

1.

Українська мова

7

7

7

7

7

7

7

2.

Англійська мова

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

3.

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4.

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

5.

Я у світі

   

1

1

1

1

1

6.

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

7.

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

8.

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

9.

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

10.

Основи здоров’я

1

1

   1

   1

   1

1

1

11.

Фізична  культура

3

3

    3

    3

   3

3

3

 

Разом

23

23

  24

  24

  24

24

24

 

Додаткові години

2

2

2

2

2

2

2

 

1.

Християнська етика

1

1

1

1

1

1

1

 

Гранично допустиме навантаження на учня

22

22

23

 23

23

23

23

 

Всього фінансовано

25

25

26

26

26

26

26

                         

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

          Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

       Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

       Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

      Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 Мови і літератури

 Суспільствознавство

 Мистецтво

 Математика

 Природознавство

 Технології

 Здоров’я і фізична культура

         Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

     Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

    Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог   Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

    Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:
-                кадрове забезпечення освітньої діяльності;
-                навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
-                матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
-                якість проведення навчальних занять;
-                моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
-                завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
-                оновлення методичної бази освітньої діяльності;
-                контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
-                моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
-                створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.
Освітня програма початкової освіти Богородчанської ЗОШ 1-ІІІ ст.№ 2 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.
  Реалізація освітньої програми початкової  забезпечує формування ключових  компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:
-здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;
-досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;
-усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;
-готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;
-усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;
-володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.  
 

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook